Legislație

 

Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1.

(1) În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe localităţi componente ale acestora.
 
(2) Prin localităţi componente, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege:
a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele reşedinţă de comună;
b) satele aparţinând oraşelor şi municipiilor;
c) localităţile componente ale oraşelor şi municipiilor.
 
(3) La nivelul municipiului Bucureşti registrul agricol se organizează pe sectoare, responsabilitatea în acest sens revenind autorităţilor administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 2.

În înţelesul prezentei ordonanţe, prin animale se înţelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi altele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.